فرم سفارش گرافیک DM360

موارد ستاره دار الزامی می ‎باشد.
در صورتی که نیاز به ضمیمه فایل دارید بعد از ارسال فرم فایل را بصورت تلگرامی ارسال کنید.
تصاویر استفاده شده در فایل پاور یا PDF حتما بصورت جداگانه تلگرام شود.
برای اجرای کار در سطح بسیار عالی از داشتن زمان کافی اجرای پروژه مطمئن شوید.